Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen met als doel het organiseren van het evenement “Kennismakers – 90 jaar FWO” en bijhorende projecten.

Door je te registreren in het kader van de nieuwsbrief, door gebruik te maken van de website of door ons jouw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit evenement, aanvaard je de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website, je niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Het FWO behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Het FWO hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. Het FWO waakt er dan ook over dat de wetten betreffende de bescherming van het privéleven en het telecommunicatiegeheim worden gerespecteerd. De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In de gevallen waar het FWO je evenwel persoonlijke informatie vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) alsmede met wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens of iedere andere nationale of regionale wetgeving.

Het FWO geeft je daarbij de volgende garanties: je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt:

  • om de door jou gevraagde informatie te verstrekken,
  • om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren,

De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen.

Het FWO zal je persoonsgegevens niet delen met derden, die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven. We kunnen jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

  • We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens het FWO, in het kader van het project “Kennismakers- 90 jaar FWO”, met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor je beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
  • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en aan de regels die uitgeschreven zijn in deze privacyverklaring.

Tenslotte kunnen we jouw persoonsgegevens ook openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Het FWO zal jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met het project, evenement of FWO gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u als natuurlijke persoon over een reeks rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze opsomming van uw rechten i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terugvinden in hoofdstuk III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en uiteraard worden deze door het FWO eveneens gerespecteerd.

Betreffende het recht om verwijderd te worden, kan u te allen tijde een verzoek richten om verwijderd te worden uit onze mailinglijst i.v.m. de nieuwsbrieven of andere mailingslijts: ieder verzoek hiertoe dient overgemaakt te worden aan de dienst communicatie van het FWO: communicatie@fwo.be of de Data Protection Officer van het FWO: dpo@fwo.be

Voor zover het een algemeen verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens betreft kan u dit richten tot de Data Protection Officer van het FWO: dpo@fwo.be.

Overeenkomstig de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u ook over het recht op inzage van & toegang tot uw persoonlijke gegevens en op rechtzetting van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. Dat kan gratis op gedateerd en ondertekend verzoek, mits bewijs van uw identiteit.

U kunt voor elk verzoek m.b.t. de uitoefening van uw rechten, net als voor andere vragen, opmerkingen of klachten terecht bij de “Data Protection Officer” van het FWO:

Egmontstraat 5 – 1000 BRUSSEL

e-mail: dpo@fwo.be

Voor meer algemene informatie kunt ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer/Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

t: 02 274 48 00 - 02 274 48 35

commission@privacycommission.be
www.privacycommission.be

Het FWO treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.   

 

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.kennismakers.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

 

Gebruik van de site

Het FWO besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.kennismakers.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het FWO niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het FWO de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Op www.kennismakers.be/nl-BE/newsletter word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het FWO beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Het FWO  aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

Het FWO behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven je de mogelijkheid cookies van je harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij je de instructies van je internetbrowser te consulteren.